บริการตรวจสอบบัญชี

เพิ่มเพื่อน

            บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด

             ดำเนินงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีมีความรู้ ความชำนาญ มานานกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ ด้านการสอบบัญชีหลากหลายธุรกิจ

 

             ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี

             - ให้บริการตรวจสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีมงานตรวจสอบที่ได้คุณภาพ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

             ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่ถูกต้อง

             - ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำบัญชี และการลงบันทึกบัญชี ตามวิธีที่ได้ตกลงร่วมกัน

             - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

 

             ประเทภการตรวจสอบบัญชี

             - ตรวจสอบบัญชีประจำเดือนปิดงบการเงินประจำเดือน

             - ตรวจสอบบัญชีประจำปีปิดงบการเงินประจำปี

 

         ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้

                 1.)  การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจะกระทำตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมถึงการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการทดสอบรายการบัญชี เท่าที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่าจำเป็นในแต่ละกรณี โดยที่การตรวจสอบนั้นมิได้มุ่งหมายจะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผลของการตรวจสอบดังกล่าวอาจจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาด หรือการทุจริตในบางเรื่องก็ได้
               2.)  การรายงานเรื่องที่พบจากการตรวจสอบ ในการตรวจสอบนี้ถ้าได้พบข้อบกพร่องหรือเรื่องที่พึงแก้ไขในระบบการควบคุม ภายใน และวิธีการบัญชี สำนักงานจะรายงานให้ทราบ รวมทั้งอาจเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงานสอบบัญชี ด้วยในทางปฎิบัติ สำนักงานจะหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะรายงาน ต่อผู้บริหารระดับสูง

          อัตราค่าบริการ

               สำนักงาน กำหนดค่าสอบบัญชีตามชั่วโมงทำงานที่คาดว่า จะใช้ในการตรวจสอบตามระดับ ความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นตาม ที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯอนึ่ง การพิจารณาระบบงานหรือระบบบัญชี งานวางระบบบัญชีทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริการ ทางด้านภาษีอากร หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ถือเป็นงานนอกเหนือจากงานสอบบัญชีที่กล่าวข้างต้น

          วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีที่จะ เสนอต่อผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการของบริษัทว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควร และได้จัดทำขึ้นสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงาน เป็นอย่างอื่นสำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผล และข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชีดังกล่าว


สนใจกรุณาติดต่อ : คุณพรผกา (อาจารย์อุ๋ย) 038-387717038-387-718081-5779588 

(เวลา 08:00 – 17:00 น.) ยกเว้น วันอาทิตย์  ติดต่อผ่านอีเมลล์  topfive2006@yahoo.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ติดต่อสอบถาม


Visitors: 70,367