บริการรับทำบัญชี

เพิ่มเพื่อน

      บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด ให้บริการทำบัญชีโดยทีมงานคุณภาพ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 

 

            ขอบเขตการปฏิบัติงาน

 

                  - ให้บริการรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชี พร้อมวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้น

                  - บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานทางบัญชี โดยระบบคอมพิวเตอร์

                  - ยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากร เช่น ภงด.1, ภงด.1ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 และ ภธ40. เป็นต้น

                  - จัดทำแบบและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)

                  - จัดทำแบบและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

                  - จัดทำงบการเงินรายเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

                  - จัดทำงบการเงินรายปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณของเอกสารและรายการค้าที่เกิดขึ้นใน แต่ละเดือน รวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจความซับซ้อนของประเภทธุรกิจของลูกค้า โดยค่าบริการเริ่ม ต้น 3,000 บาท/เดือน

 

            บริการรับทำบัญชีของเราประกอบด้วย

                 1.) ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

                     # ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร

                     # จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

                     # จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

                     # จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

                     # จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -VAT (ภพ.30)

                     # จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

                     # จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

                     # ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

                2.) ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

                    # จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

                    # จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

                    # จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

                3.) ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

                    # ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

                    # ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

                    # บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย,                         สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

                    # จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน

                    # จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                    # จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

                    # จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

                    # ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

                    # ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

          ค่าบริการสำหรับการรับทำบัญชีประจำเดือน สำนักงานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น (ซื้อ-ขาย-รับเงิน-จ่ายเงิน-จ่ายเงินสดย่อย-ฝาก ธนาคาร-ผ่านเช็ค-รายการ ปรับปรุง) โดยคำนึกถึงความยากง่ายในการทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบ และความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ต้องใช้

สนใจกรุณาติดต่อ : คุณพรผกา (อาจารย์อุ๋ย) 038-387717038-387-718086-344-8654 

(เวลา 08:00 – 17:00 น.) ยกเว้น วันอาทิตย์  ติดต่อผ่านอีเมลล์  topfive2006@yahoo.com

 


Visitors: 67,595